Ga naar hoofdinhoud

Weerwijzer:

Geen mededeling.


Op 22 november was de najaars-ALV, die goed bezocht was. Het lijkt erop dat, na
een periode van voornamelijk online vergaderen, de leden het fysieke treffen met
het bestuur extra waarderen.


Na de opening en vaststelling van het verslag van de voorjaars-ALV staat het
bestuur uitgebreid stil bij het recordaantal leden dat vanwege buitengewone
prestaties gehuldigd kon worden. GAC hoopt deze successen ook in 2023 vervolg te
geven.


Tijdens een overzicht van actuele zaken wordt stilgestaan bij de status van de
baanrenovatie. Zoals de meeste leden hebben gezien is de baan nog niet volledig
afgemaakt als gevolg van verschillende kleine uitlopen en het invallen van het
koudere en vochtige weer. In het voorjaar wordt dit afgemaakt.


Met betrekking tot het Arenapark-plan – inclusief indoorhal – zijn weer stappen in de
richting van realisatie gezet. Er is ook een looproute langs verschillende
informatieborden gemaakt. Op deze borden kun je nu zelf zien wat er in de plannen
staat, zoals uitbreiding van loopsportactiviteiten op de baan en in het bos.


Ook de vrijwilligerschallenge loopt en wordt door Dorien verder belicht. Er komt weer
een nieuwe inventarisatie bij alle leden over wat en op welke wijze ze willen
bijdragen aan GAC.


Vervolgens is het de beurt aan de penningmeesters die de conceptbegroting voor
2023 toelichten en vragen uit de zaal beantwoorden. De voorzitter stelt vast dat er
ook voor 2023 weer een solide begroting voorligt, waarna hij de penningmeesters
van bestuur en commissie dankt. De begroting wordt vervolgens goedgekeurd door
de vergadering.

Het eerste concept van het langverwachte nieuwe contributiestelsel wordt
gepresenteerd en wordt toegelicht hoe daarin de contributies opgebouwd gaan
worden. Het voorstel zal de komende tijd verder uitgewerkt worden. Ook worden de
jaarlijkse contributiebetalingen gestopt en wordt een kwartaal-inning voor ieder
doorgevoerd. Om de hogere kosten te compenseren wordt de contributie voor 2023 met 5% verhoogd.


De vergadering staat stil bij de bestuurssamenstelling en Floris wordt benoemd voor
zijn 2e termijn als 2e penningmeester. Er bestaan vacatures voor secretaris (per
voorjaar 2023) en bestuurslid communicatie.

Benoeming van John tot ere lid


Na de zeepkist volgt een ‘klapstuk’ met de benoeming van John Dankers tot erelid
vanwege zijn vele verdiensten voor GAC.
Een uitgebreid verslag van de vergadering volgt later.

Back To Top