skip to Main Content

Weerwijzer:

Geen beperkingen.

Contributie 2022

De contributie verschilt per categorie, zie onderstaand overzicht.
Zie ook het gedetailleerde overzicht over de opbouw van de contributiebedragen en de vergelijking 2021-2022 .

wedstrijdatletiek allround leeftijd dit jaar contributie per jaar
D en E pupillen 5, 6 en 7 € 140,25
A, B en C pupillen 8 t/m 11 € 226,45
C en D junioren 12 t/m 15 € 234,20
A en B junioren* 16 t/m 19 € 288,40
masters en senioren* 20 t/m 64 € 299,20
masters 65+ * 65 tot …. € 273,60

 

wedstrijdatletiek specialisatie leeftijd dit jaar contributie per jaar
C en D junioren 14 en 15 € 280,60
A en B junioren* 16 t/m 19 € 334,80
masters en senioren* 20 t/m 64 € 345,60

 

loopsport leeftijd dit jaar contributie per jaar
hardlopen, sportief wandelen,
bootcamp en nordic walking
18 t/m 64 € 173,35
hardlopen, sportief wandelen,
bootcamp en nordic walking
65 tot …. € 157,95

 

overig leeftijd dit jaar contributie per jaar
A-Atletiek pupillen ** 7 t/m 11 € 217,65
A-Atletiek junioren *** 12 t/m 19 € 218,55
A-Atletiek volwassenen**** vanaf 20 tot… € 219,95
niet sportieve leden/ basislid 16 tot …. € 88,35
gebruik kracht en fitnessruimte
door niet-wedstrijdleden
16 tot …. € 54,20
donateursbijdrage € 46,60

*    inclusief gebruik krachtruimte
**  bij wedstrijddeelname plus € 8,80 voor de wedstrijdlicentie
*** bij wedstrijddeelname plus € 15,65 voor de wedstrijdlicentie
**** bij wedstrijddeelname plus € 25,05 voor de wedstrijdlicentie

Inning van de contributie vindt plaats via automatische incasso. Dit kan naar keuze per jaar (omstreeks 5 januari) of per kwartaal (op of omstreeks 5 januari, 5 april, 5 juli en 5 oktober).

Bij de incasso in januari wordt ook de Atletiekunie bondscontributie en eventuele overige jaarlijkse kosten zoals de wedstrijdlicentie afgeschreven.

Naar inschrijven.

Gezinskorting

Om in aanmerking te komen voor gezinskorting moet voldaan worden aan twee voorwaarden:

  1. De gezamenlijke GAC contributie moet een jaarlijks vastgesteld grensbedrag te boven gaan. Alleen de GAC contributie dus, alle andere kosten tellen niet mee. Zie het gedetailleerde overzicht.
  2. De contributie van alle gezinsleden moet worden betaald vanaf één rekening

Tot een gezin worden gerekend personen die gehuwd zijn of samenwonen en hun kinderen die per 1 januari jonger zijn dan 18 jaar. Hetzelfde geldt voor één ouder gezinnen. Kinderen die per 1 januari tussen de 18 en 27 jaar zijn, volledig dagonderwijs volgen en dientengevolge nog voor een belangrijk deel op kosten van hun ouder(s) leven worden eveneens tot het gezin gerekend. Zij mogen zowel thuis als uitwonend zijn.

De gezinskorting wordt automatisch verleend. We rekenen er op dat u aan ons doorgeeft wanneer kinderen van 18 jaar en ouder niet meer (grotendeels) voor uw kosten komen (m.a.w. voldoende eigen inkomen hebben).

Studentenkorting

Om in aanmerking te komen voor studentenkorting moet voldaan worden aan twee voorwaarden:

  1. Je volgt volledig dagonderwijs als student
  2. Je maakt a.g.v. de studie slechts beperkt gebruik van het trainingsaanbod van jouw GAC trainingsgroep

De korting bedraagt 50% van het normale contributiebedrag, exclusief aanvullende kosten voor de wedstrijdlicentie.

Na toekenning wordt de studentenkorting automatisch verleend. We rekenen er op dat je aan ons doorgeeft wanneer de studieperiode beëindigd is.

Laag inkomen

Bij de gemeente Hilversum bestaat een aantal ondersteuningsmogelijkheden voor deelname aan sportactiviteiten. Hiervoor geldt een aantal voorwaarden. Meer informatie is te lezen op het sociaal plein van de gemeente Hilversum.

Ouders van jongeren kunnen een beroep doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Afhankelijk van je woonplaats vind je meer informatie op de website van Noord-Holland of op de website van Utrecht.
Naast de bijdrage van het jeugdsportfonds kan er ook een (aanvullende) vergoeding aangevraagd worden bij de Stichting Leergeld.

Opschorten lidmaatschap

In speciale omstandigheden kan aan de ledenadministratie verzocht worden om het lidmaatschap tijdelijk op te schorten. Opschorting kan voor maximaal 6 maanden worden verleend. Ook als je even niet kunt komen trainen loopt een deel van de kosten door. Daarom wordt tijdens de periode van opschorting 50% van de contributie berekend. Een verzoek wordt beoordeeld door de ledenadministratie en penningmeester.

Individuele tegemoetkoming kosten lidmaatschap i.v.m. COVID

Naast de hierboven genoemde mogelijkheden voor opschorting of aanpassing van kosten kent GACH een tijdelijke COVID-regeling. Leden die financieel zijn getroffen door de effecten van het virus en derhalve de contributie nu niet kunnen opbrengen, kunnen aanspraak maken op middelen die hiervoor door de club gereserveerd zijn. Op deze wijze kan GACH gericht die leden helpen die dit betreft.

Indien het bovenstaande op jou van toepassing is, kun je een gemotiveerd verzoek indienen via de ledenadministratie (ledenadministratie@gach.nl). Het spreekt voor zich dat verzoeken zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld worden.

Back To Top
X