Skip to content

GAC hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. GAC houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

  • We verwerken je persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. doel en type persoonsgegevens zijn beschreven in het Privacybeleid GAC;
  • Verwerking van je persoonsgegevens is beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • We vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
  • We hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • We zijn op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, we willen je hierop wijzen en respecteren deze.

Als GAC zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hierover hebt of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via privacy@gach.nl of via de reguliere contactmogelijkheden.

Bekijk hier ons privacybeleid

Back To Top