Ga naar hoofdinhoud

Weerwijzer:

Geen mededeling.

GAC wordt geleid door een betrokken en ervaren bestuur, bestaande uit vrijwilligers. De bestuursleden zetten zich in voor:

  • het goed functioneren van de verschillende onderdelen van de vereniging;
  • het opstellen, uitvoeren en bewaken van het sportief en financieel beleid;
  • het onderhouden van contact met de commissies binnen de club en de diverse evenementencommissies;
  • het onderhouden van externe contacten met de Atletiekunie, verenigingen in de regio, gemeente Hilversum en Nike;
  • het organiseren van Algemene Leden Vergaderingen.

Zie ook de Bestuursovereenkomst

Zie ook de nevenfuncties van de bestuursleden

Momenteel bestaat er een vacature voor communicatie

Welkom

Tussen 20.30 – 21.00 uur kan iedereen terecht bij de bestuursvergadering met commentaar, suggesties en ideeën voor verbetering en verandering. Meld je vooraf even aan bij de secretaris.

Vergaderdata in 2022

19 mei, 7 juni, 5 juli, 9 augustus, 13 september, 12 oktober, 8 november en 13 december

Algemene Leden Vergadering (ALV)

Per jaar zijn er twee ALV’s:
– maandag 25 april 2022 wordt de jaarrekening ter goedkeuring voorgelegd,
– dinsdag 22 november 2022 legt het bestuur de begroting en het jaarplan voor.

Daarnaast bespreken we beide avonden voorstellen voor verbeteringen, huldigen we onze jubilarissen en atleten en bedanken we al onze vrijwilligers voor hun hulp en inzet.

Op de zeepkist mag ieder lid een GAC onderwerp dat hem of haar hoog zit of aan het hart gaat presenteren in 1 minuut.

Voor stukken met betrekking tot onze Algemene Leden Vergadering kun je contact opnemen met de secretaris.

Stukken Algemene Ledenvergadering 22 november 2022

Stukken Algemene Ledenvergadering 25 april 2022

Zie ook oudere beleidsstukken

Samenstelling bestuur
bestuur@gach.nl

Bart van den Haak

voorzitter@gach.nl

Voorzitter, externe contacten met Atletiekunie, verenigingen in de regio, gemeente Hilversum, Nike

Jessica Breunesse
secretaris@gach.nl

Secretaris protocollen, gedragsregels, medische commissie

Jan Willem Woolderink
penningmeester@gach.nl

1e Penningmeester, financieel beleid

Floris van der Pol
06-38221822
penningmeester@gach.nl

2e Penningmeester, financieel beleid

vacant

Communicatie, GAC magazine, nieuwsbrief, website

Dorien Hopma-Zijlema
dorien.hopma.zijlema@gach.nl

Loopsport

Peter van der Schoot
Peter.van.der.Schoot@gach.nl

Wedstrijdatletiek

Aswin Jägers
aswin.jagers@gach.nl

Beheerzaken

Back To Top