skip to Main Content

GAC-ers maken veelvuldig gebruik van de natuurgebieden van GNR waaronder  bij het Hilversums Wasmeer en de Hoorneboeg. Het ligt in de bedoeling dat GNR in september start met de ontwikkeling van een open heideverbinding: de Natuurverbinding Hoorneboeg. Het lijkt er op dat inmiddels dit vertraging zal oplopen vanwege negatieve reacties in de pers.

De natuur ten zuiden van Hilversum zal over een periode van drie jaar een ingrijpende verandering ondergaan. De Loopsportcommissie heeft daarom GNR in de persoon van de heer Jaap Vlaanderen en de heer Joost Tilborghs uitgenodigd om over de achtergronden daarvan te vertellen. Dit vond plaats op woensdag 11 mei in de aanwezigheid van ongeveer 45 GAC-ers.

Terugbrengen open landschap
Het project Natuurverbinding Hoorneboeg vloeit voort uit een besluit dat 25 jaar geleden door de Tweede Kamer is genomen. Destijds is besloten om het Natuurnetwerk Nederland te vergroten, te versterken en te verbeteren en beter met elkaar in verbinding te brengen. De heer Vlaanderen licht in dat kader de diverse reeds gerealiseerde ecoducten rond Hilversum toe. De volgende stap die nodig is om de ecoducten optimaal te laten functioneren, is het aanpassen van de aanpalende gebieden.

In het gebied zijn nu vooral dennenbomen te vinden die in de eerste helft van de vorige eeuw zijn aangeplant als productiebos. Door aan beide zijden van de natuurbruggen weer ruimte te maken voor heide, graslanden, poelen en stuifzandplekken, wordt het leefgebied verbeterd van dieren als ree, boommarter, levendbarende hagedis, hazelworm, kamsalamander, vlinders en libellen. Het vergroot hun overlevingskansen doordat ze zich in een groter gebied kunnen verplaatsen. Belangrijke boskernen zullen ongemoeid worden gelaten in het belang van de bosdieren.

Het gebied kent een rijke cultuurhistorie. Door het landschap open te maken, komen oude beukenlanen, eiken op grenswallen en monumentale bomen weer beter tot hun recht.

Beantwoording vragen
De ingreep is omvangrijk. Machines die de bomen kappen, hout transporteren en die het bosstrooisel verwijderen zullen de rust en het landschapsbeeld en de beleving verstoren. Dit en andere aspecten kwamen aan bod in de vragenronde.

1. Kan de GAC Wasmeerloop wel doorgaan als er 3 jaar gewerkt wordt?
De Wasmeerloop, evenals alle andere wandeltochten, kunnen doorgang vinden. De werkzaamheden zijn omwille van het broedseizoen alleen in de wintermaanden; de Wasmeerloop is in juni. Daarnaast zorgt het GNR voor omleidingen rondom de bosvakken waar gewerkt wordt.

2. Onderzoekt het GNR wel of er ook daadwerkelijk diersoorten gebruik maken van de ecoducten?
Ja, dat gebeurt door vrijwilligers en studenten . Dit gebeurt bij Zwaluwenberg, net zoals dat gebeurd is bij Natuurbrug Zanderij Crailoo onder begeleiding door Alterra. Ook Natuurverbinding Hoorneboeg gaan we in de gaten houden.

3. Waarom zit er in het plan een haakse bocht tussen het Hilversums Wasmeer en natuurbrug Zwaluwenberg? Was het niet minder ingrijpend en goedkoper om het loodrecht te doen?
We willen het Dassenbos niet aantasten. Dit is een waardevolle boskern die, zoals op de plankaart is aangegeven   we niet willen omvormen  naar een heidelandschap.

4. Zijn aanpassingen aan het ontwerp nog wel mogelijk, aangezien ook dat geld kost?
Het plan is al in een vergevorderd stadium omdat het moet worden aanbesteed, en daarvoor dient het plan al goed uitgewerkt te zijn.

5. De ingreep bij Zonnestraal is nu 2 jaar geleden maar er is nog weinig heide te zien. Is 8 jaar  [n.a.v. presentatie slide referentiebeeld Gebed Zonder End] een gangbare periode?
De herstelperiode wisselt, soms duurt het maar 2 jaar voordat heideplanten ontkiemen maar dit kan ook 5 jaar zijn. De natuur heeft zijn tijd nodig. Ik wil u er op wijzen dat als u gefocust bent op heide, ik u moet teleurstellen. Wij gaan voor openheid met heide maar daar mogen ook andere planten groeien. Variatie is belangrijk voor de biodiversiteit.

6. U zegt in september te willen beginnen. Hoeveel vergunningen moet het GNR aanvragen [voor de bomenkap]? En als u Rijksbeleid volgt, waarom moet Rijkswaterstaat dan wel bos compenseren en het GNR niet?
Het GNR hoeft voor de bomenkap geen vergunningen aan te vragen, want wij voeren rijksbeleid aan voor het behouden van biodiversiteit. Denkt u hierbij aan de eerder genoemde Ecologische Hoofdstructuur of zoals dat tegenwoordig heet Natuurnetwerk Nederland.  Daar worden wij op afgerekend. Als we achterover leunen zal het hele Gooi bos worden. Maar dan zijn alle [in de presentatie genoemde] soorten verdwenen en neemt de biodiversiteit af.

7. Kunt u concreet maken waar het GNR naar streeft voor het omkeren van de neerwaartse lijn t.a.v. biodiversiteit?
Dat streven ligt ten grondslag aan ons project en ook aan het beheerplan. Ondanks het gevoerde beheer zagen wij de biodiversiteit in het Gooi afnemen. Om dit tegen te gaan willen we de natuur aan elkaar verbinden.

8. Hoe reageren de andere terreinbeheerders rondom Hilversum op het plan?
Het project valt in het programma Heel De Heuvelrug dat is opgesteld met ons, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en het Utrechts Landschap. Ook het heideherstel bij het Pluismeer is daar een voorbeeld van. De ideeën van de terreinbeheerders zijn overeenkomstig, in de uitvoering zijn er accentverschillen.

9. Er is in de media rumoer ontstaan over geluidsoverlast, de afvang van fijnstof en het vrijkomen van CO2.  Wat vindt het GNR van het vrijkomen van C02?
Het is waar dat de in bomen opgeslagen CO2 vrijkomt bij de kap van bos, maar tegelijkertijd is dat een gesloten kringloop. Onder de streep is er geen toename van C02. Enige up’s en downs zijn verwaarloosbaar op grotere schaal. Deze vallen in het niets bij een vakantievlucht. Zie eerdere opmerking hierover.

10. Wat vindt het GNR van de verwachte grotere verspreiding van fijnstof van de snelweg door het open maken van het landschap?
We weten dat de A27 fors verbreed wordt en dat daar extra fijnstof bij vrij komt. Maar aan de weerzijde van de snelweg blijft de boszone in tact; het is een oost-west verbinding. Dit geldt ook voor geluidseffecten. Hier hebben we echter geen rekenmodellen op los gelaten. Het zou interessant zijn om nog te bekijken.

11. We weten wat er de afgelopen jaren met het GNR is gebeurd en dat nu de overheid een extra bijdrage doet aan het overeind houden van het GNR. Om wat voor bedragen hebben we het?
De totale kosten van het project zijn 2 miljoen. Let wel op: dit plan wordt gerealiseerd door externe financiering van de overheid en vallen niet onder de begroting van het GNR, net als de natuurbruggen zelf. De houtoogst zitten in de aanneemsom verdisconteerd. Maar uw onderliggende vraag luidt: heeft het volledige bestuur hiervoor gekozen? En dat is het geval.

Kees Tabak

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Back To Top
X